loading
Wycinka drzew i krzewów nie wymagająca pozwolenia
 • krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza
  • a) 35cm dla
   • topoli
   • wierzb
   • kasztanowca
   • klonu jesionolistnego
   • klonu srebrzystego
   • robinii akacjowej
   • platanu klonolistnego
  • b) 25cm dla
   • pozostałych gatunków drzew lub krzewów
    na plantacjach lub w lasach
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem obszarów wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
 • drzewa lub krzewy usuwane w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
 • drzewa lub krzewy, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 • drzewa lub krzewy stanowiące przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 • drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 • drzewa lub krzewy usuwane z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 • drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu
  • b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Detale dotyczące naliczania/zwoleniania z opłat wycinki
Gdy drzewo posiada kilka pni:
 • 1) drzewo posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni
 • 2) drzewo nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa
Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie
 • drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza
  • a) 75cm dla
   • topoli
   • wierzb
   • kasztanowca
   • klonu jesionolistnego
   • klonu srebrzystego
   • robinii akacjowej
   • platanu klonolistnego
  • b) 50cm dla
   • pozostałych gatunków drzew lub krzewów
    na plantacjach lub w lasach
  • c) dodatkowo
   • w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkowąlub ochrony siedlisk przyrodniczych
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa

Nie znaleziono pasujących wyników
Znalezione drzewa
{{plant.name}} wybierz
Nie znaleziono pasujących wyników
Znalezione krzewy
{{plant.name}} wybierz

Prezentowany Kalkulator Wycinki Drzew pozwala na poznanie orientacyjnych opłat administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów danego gatunku. Nie zastępuje on jednak wykonanej przez specjalistę ds. zieleni inwentaryzacji dendrologicznej, uwzględniającej wszystkie czynniki, które mogą wpływać na koszty wycinki.

Firma 4GARDENS oferuje profesjonalne usługi z zakresu architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni w tym także:

 • inwentaryzacje dendrologiczne
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • nadzory przyrodnicze
 • analiza wieku drzew
 • taksacje leśne
 • ekspertyzy przyrodnicze
 • gospodarka drzewostanem
 • raporty ekologiczne BREEAM
 • obsługa inwestycji w zakresie zieleni
 • koordynacja procedur administracyjnych
4GARDENS S.C. ul. Aleksandra Fredry 2, 30-605 Kraków www.4gardens.com.pl +48 504 554 000 biuro@4gardens.com.pl wyślij zapytanie
*kontakt możliwy również przez koszyk